Stap 3. Realiseren

Klik op het icoon om alle stappen te bekijken

Bepalen van organisatievorm

 • Bepaal hoe de anderhalvelijnszorg het beste vorm kan krijgen en welke organisatievorm en bestuur daarbij passen. Anderhalvelijnszorg kan op verschillende manieren worden georganiseerd.
  Voorbeelden van organisatievormen zijn:
  1) het versterken van de huisartsenzorg, met de inzet van PA en VS die specialistische zorg verleent in een gezondheidscentrum of huisartsenpraktijk;
  2) een anderhalvelijnscentrum of wijkkliniek, waar de PA of VS patiënten ziet in de rol van regiebehandelaar. Zorg die eerder in het ziekenhuis verleend werd, wordt nu verleend op een locatie buiten het ziekenhuis;
  3) versterking van de wijkverpleging of ambulancezorg door de inzet van een PA en VS bij mensen thuis (Organisatievormen anderhalvelijnszorg, artikel DEL).
 • Stel de doelgroep (patiëntenpopulatie) vast en maak afspraken met ketenpartners over hoe de doelgroep wordt bereikt en hoe verwijsstromen plaatsvinden (Handreiking Implementatie JZOJP, FMS).
 • Begin met een pilot van twee jaar. Op deze manier wordt voortdurend geleerd van praktijkervaringen en kan het projectplan tussentijds bijgesteld worden. Een pilot is niet vrijblijvend, maar maakt deel uit van de implementatiestrategie (ZonMw implementatieplan).

Succesfactor: Ondernemersgeest in de genen

Zorgen voor mensen en middelen

 • Ga na wat nodig is aan menskracht. Maak een plan van aanpak en bepaal welke professionals, PA en VS, nodig zijn om invulling te geven aan de anderhalvelijnszorg, welke competenties de PA, VS en andere professionals nodig hebben, of ze voldoende deskundig zijn en of er scholing nodig is.
 • Ga na wat er nodig is aan middelen zoals financiën, faciliteiten en ICT-voorzieningen en welke aanpassingen daarvoor nodig zijn. Het is belangrijk om de organisatie startklaar te maken voor de anderhalvelijnszorg en goed voorbereid te zijn op de veranderingen die anderhalvelijnszorg teweegbrengt.
 • Zorg voor een doordacht communicatieplan en bepaal hoe intern en extern wordt gecommuniceerd over de implementatie van de anderhalvelijnszorg (Toolkit Implementatie, Movisie). Maak afspraken over hoe de publiciteit plaats vindt, door wie en hoe vaak. Maak pr-materiaal en folders voor professionals en patiënten over de anderhalvelijnszorg. Dat zorgt voor meer (regionale) bekendheid van de anderhalvelijnszorg. Een innovatie valt of staat met een goede communicatie om professionals en ketenpartners mee te nemen.
 • Organiseer financiële ruimte om de eerste jaren van het project, de pilot, te overbruggen. Dat is belangrijk omdat de investeringskosten in de beginperiode hoog zijn en het een tijdje duurt voordat de verwijsstroom van patiënten naar de anderhalvelijnszorg op gang komt.

Succesfactor: Ondernemersgeest in de genen

Stroomlijnen van patiëntenzorg

 • Spreek samen met ketenpartners af wat de inclusie- en exclusiecriteria zijn voor verwijzing van patiënten naar de anderhalvelijnszorg, om hoeveel patiënten het naar verwachting gaat en het aantal patiënten waarnaar wordt gestreefd. Omdat er sprake is van het verschuiven van de verwijsstroom, is het belangrijk dat duidelijkheid bestaat over de verwijzing van patiënten. Voor juiste verwijzing kan een stroomschema gemaakt worden. Regelmatig evalueren en bijstellen is ook hierin essentieel.
 • Spreek samen met ketenpartners af door wie en hoe de patiënten worden geïnformeerd over de anderhalvelijnszorg, hoe de patiënten naar de anderhalvelijnszorg worden verwezen en welke huisvesting, ICT-voorzieningen en logistiek daarvoor nodig zijn. Het is belangrijk dat de organisatie en de ketenpartners goed voorbereid zijn op de implementatie van anderhalvelijnszorg en de veranderingen die daarmee gepaard gaan.

Succesfactor: Samenwerken in de keten

Samenwerkingsafspraken maken

 • Maak afspraken met ketenpartners over de manier van samenwerken, over rol en taken, functieomschrijvingen, juridische verantwoordelijkheden en intervisie. Dit is nodig om de kwaliteit van zorg te bewaken. Besteed aandacht aan de verschillen in belangen tussen tweedelijns en eerstelijns professionals. Leg de gemaakte afspraken vast in een samenwerkingsovereenkomst. Dat vergroot de kans op een succesvolle samenwerking met ketenpartners.
 • Maak afspraken met ketenpartners over welke organisatie de anderhalvelijnszorg declareert, op welke manier deze zorg wordt gedeclareerd en vergoed, wat dit betekent voor de samenwerkingspartners en of patiënten een eigen risico betalen voor de anderhalvelijnszorg. Dit draagt ertoe bij dat de anderhalvelijnszorg interessant wordt voor verwijzers.
 • Stel samen met ketenpartners vast op welke manier feedbackgegevens worden verzameld, welke indicatoren zijn vastgesteld, wie deze gegevens gaat verzamelen en hoe vaak de evaluatie plaats vindt. Vaak evalueren is belangrijk om steeds te kunnen bijstellen en eventuele obstakels uit de weg te ruimen.

Succesfactor: Samenwerking in de keten

Gegevensuitwisseling regelen

Maak samen met ketenpartners afspraken over de gegevensuitwisseling van patiënten in de anderhalvelijnszorg, over de privacy, veiligheid van gegevens, welke data geregistreerd worden en met welk doel data worden geanalyseerd. Om effectief te kunnen samenwerken, is onderlinge data-uitwisseling tussen zorgverleners een vereiste.

Succesfactor: Samenwerking in de keten

Hulp en tips

Registratie van zorg bij taakherschikking, Factsheet
Substitutie van zorg Limburgse proeftuinen
Juridische kaders bij samenwerken in zorgnetwerken (tussen organisaties)
Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg