Stap 2. Concretiseren

Klik op het icoon om alle stappen te bekijken

Projectplan concretiseren

 • Werk het projectplan verder uit. Bepaal samen met het projectteam, aangevuld met externe ketenpartners, zo concreet mogelijk:
  – de doelen en de gewenste resultaten;
  – wat de innovatie inhoudt en van iedereen vraagt;
  – hoeveel tijd en geld het kost;
  – welke inzet van wie en wanneer wordt gevraagd.
  Dit is een belangrijke voorwaarde voor het succes van de implementatie.
 • Houd direct bij de start van het project het belang van evaluatieonderzoek goed voor ogen. Zo dienen de doelstellingen helder en meetbaar geformuleerd te worden. Aan het eind van de pilot dienen de ervaringen die zijn opgedaan te worden afgezet tegen de beoogde resultaten.
 • Inventariseer welke prestatie-indicatoren op het gebied van de kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid, toegankelijkheid en doelmatigheid nodig zijn om de resultaten inzichtelijk te maken. Door prestatie-indicatoren te meten wordt zichtbaar wat het effect is van de innovatie-inspanningen.
 • Ga na op welke manier de indicatoren het beste gemeten kunnen worden. Op die manier wordt inzicht verkregen in welke acties en bijbehorende Key Performance Indicators (KPI’s) nodig zijn om tot efficiënte en effectieve anderhalvelijnszorg te komen (link naar overzicht KPI’s).
 • Maak een businesscase en ga na of het project financieel haalbaar is (Handreiking Format Projectplan deel II – Juiste zorg op de juiste plek).
  Onderdelen van een goede businesscase zijn:
  – de redenen voor het starten van de anderhalvelijnszorg;
  – de doelstellingen;
  – de te verwachten toegevoegde waarde van de anderhalvelijnszorg;
  – de belangrijkste risico’s;
  – de investeringen die nodig zijn.
  Stel een begroting op, ga na welke risico’s worden voorzien en weeg de verwachte kosten af tegen de verwachte opbrengsten. Een businesscase helpt bij het maken van de afweging om een project te continueren (link Format Businesscase).

Succesfactor: Inzicht in resultaten

Verdiepen in organisatievoorwaarden

 • Onderzoek welke opvattingen collega’s en ketenpartners hebben over de innovatieverandering zodat duidelijk is wat nodig is voor de andere manier van werken en de organisatieverandering. Beschrijf wat de anderhalvelijnszorg betekent voor de huidige routes en werkprocessen en ga na wat nodig is om de anderhalvelijnszorg met een PA en VS structureel in te zetten.
 • Maak duidelijke afspraken met de zorgverzekeraar en de ketenpartners over:
  – welke zorg onder de anderhalvelijnszorg valt;
  – door welke professional deze zorg wordt geleverd;
  – wie de regie heeft;
  – wie eindverantwoordelijk is voor de zorg die wordt geleverd;
  – hoe de kwaliteit van zorg geborgd is.
  In de praktijk ontbreekt het vaak aan duidelijke afspraken hierover en er spelen vaak verschillende organisatiebelangen. Het is belangrijk om ieders belangen boven tafel te krijgen en rekening te houden met deze belangen.
 • Vraag advies aan een jurist of deskundige op het gebied van wet- en regelgeving. Ga na of de anderhalvelijnszorg voldoet aan de huidige wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Kwaliteitswet en wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG).

Succesfactor: Ondernemersgeest in de genen

Verdiepen in financieringsmogelijkheden

 • Inventariseer met de zorgverzekeraar welke financieringsmogelijkheden er zijn voor anderhalvelijnszorg zoals:
  1) de beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa);
  Een innovatie-aanvraag doen, Brochure NZa;
  Uitleg innovatie – Hoe bekostig ik mijn innovatieve idee? (video),
  2) de bekostiging van innovatie en experimenten volgens Segment 3 van de huisartsenzorg;
  3) het passantentarief waarbij zorgverzekeraars 70% van de Diagnose Behandel Combinatie-zorgproduct (DBC) vergoeden.
  Omdat er geen standaardtarief bestaat voor anderhalvelijnszorg en het in Nederland ontbreekt aan integrale financiering, is het belangrijk om een manier te vinden waarbij anderhalvelijnszorg wordt vergoed (zie: Overzicht financiering praktijkvoorbeelden).
 • Denk ook al na over structurele financiering van anderhalvelijnszorg na de eerste implementatie. Dat is belangrijk voor de borging van de nieuwe werkwijze.
 • Ga na, samen met de zorgverzekeraar en ketenpartners, of er financiële ruimte is om de eerste jaren van het project, de pilot, te overbruggen. Dat is belangrijk omdat de investeringskosten in de beginperiode hoog zijn en het een tijdje duurt voordat de verwijsstroom van patiënten naar de anderhalvelijnszorg op gang komt.

Succesfactor: Financiering is borging

Hulp en tips

Factsheet Financieringsmogelijkheden JZOPJZ, FMS
Implementatiekaart netwerkgeneeskunde bij hartfalen, FMS